กรุณาอ่านก่อนกรอกข้อมูล

รูปแบบการแข่งขัน การแข่งขัน AI Thailand Hackathon 2024: AI cooking แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่

 1. รอบที่ 1: วันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 เป็นการแข่งขันรอบ online แบ่งการแข่งขันเป็น 4 tracks ได้แก่
 • Prompt Engineering
 • การประมวลผลข้อความ: การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย
 • การประมวลผลเสียง: การรู้จำเสียงพูดภาษาไทยถิ่น
 • การประมวลผลภาพ: การสร้างคำบรรยายภาพอัตโนมัติ

แต่ละ track จะมีคลังข้อมูลสำหรับนำไปพัฒนาโมเดล โดยมีช่วงระยะเวลาในการพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน (08.00 น.) - วันที่ 19 มิถุนายน 2567 (10.00 น.) การส่งผลงานจะเป็นรูปแบบในการวัดประสิทธิภาพของโมเดลกับข้อมูลที่ผู้จัดเตรียมไว้ให้ แต่ละทีมจะสามารถส่งผลการทดสอบมาที่ระบบได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ในรอบ 24 ชั่วโมง และส่งผลรอบสุดท้ายไม่เกิน 10.00 น. ของวันที่ 19 มิถุนายน

สำหรับ Prompt Engineer เป็นการแข่งขันทักษะในการใช้คำสั่ง prompt เพื่อแก้โจทย์ปัญหา ผู้เข้าแข่งขันมีช่วงระยะเวลาในการแก้โจทย์เพื่อหาคำตอบ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน (08.00 น.) - วันที่ 18 มิถุนายน (08.00 น.) ทีมที่ได้คะแนน Performance สูงสุด 10 ทีม จะต้องส่ง VDO clip ที่อธิบายการใช้คำสั่ง prompt เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆ ให้คณะกรรมการ ภายใน 08.00 น. ของวันที่ 19 มิถุนายน 2567

ทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุด 5 อันดับแรกในตารางคะแนนของแต่ละ track จำนวน 20 ทีม จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบ on-site โดยจะประกาศผลหน้าเพจ Facebook NECTEC NSTDA และ AI Thailand Community

 1. รอบที่ 2: วันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 เป็นการแข่งขันรอบ on-site ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ในโจทย์การพัฒนาแอปพลิเคชันประยุกต์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI application)

กติกาการเข้าร่วมแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม สามารถมีจำนวนสมาชิกได้ตั้งแต่ 1 - 3 คน โดยแต่ละทีม สามารถลงทะเบียนเข้าแข่งขันได้ตั้งแต่ 1 - 4 track(s) ซึ่งสมาชิกทุกคนในทีมจำเป็นต้องเลือกแข่งขัน track เดียวกัน
 2. เมื่อผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนสังกัดทีม และได้รับการยืนยันจากระบบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง โยกย้าย หรือสลับสับเปลี่ยนตัวสมาชิกระหว่างทีมได้
 3. ในกรณีที่ทีมผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบ on-site สมาชิกของทีมดังกล่าว อย่างน้อย 1 คน จะต้องสามารถเดินทางเข้ามาแข่งขันแบบ on-site ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ได้
 4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ:

 • สมาชิกทุกคนในทีมจะต้องลงทะเบียนในระบบ โดยชื่อทีมจะถูกสร้างโดยตัวแทนสมาชิกครั้งเดียว และสมาชิกท่านอื่นๆ ในทีมสามารถเลือกชื่อทีมที่ปรากฎขึ้นในระบบเท่านั้น
 • กรุณาประชุมภายในทีมให้เรียบร้อยก่อนกรอกข้อมูล
 • การกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่สมบูรณ์ จะมีผลต่อการพิจารณา
 • โปรดใช้อีเมลที่ใช้งานได้จริง เนื่องจากต้องมีการยืนยันตัวตนทางอีเมลหลังส่งข้อมูลเข้าระบบ

วิธีกรอกข้อมูล

Watch the video
ท่านมีประสบการณ์ในเรื่องใดบ้าง
หัวข้อที่สนใจสมัครลงแข่ง
กรุณาระบุความยินยอมการให้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลครั้งนี้ จะถูกจัดเก็บด้วยความระมัดระวัง และอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการนี้เท่านั้น โดยมิได้ใช้เพื่อการค้าหรือเพื่อธุรกิจใด ๆ
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้โครงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง